Generace - informace - Asociace hudebních umělců a vědců

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

FESTIVALY > Generace

Skladatelská soutěž Generace je reprezentativní akcí celostátního významu, která je určená mladým tvůrcům do 30 let. Její organizace je ostravskou záležitostí již od svého vzniku v roce 1975. Soutěží prošlo velké množství mladých hudebníků, kteří dnes působí na prestižních postech naší hudební kultury v celé ČR.

Soutěž probíhá pod patronací a za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Nadace ČHF a za spolupráce Českého
rozhlasu Ostrava a Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě.


Hodnocení 34. ročníku Celostátní skladatelské soutěže autorů do 30 let Generace 2008


Porota skladatelské soutěže GENERACE pracovala ve svém 34. ročníku
ve složení: Milan Báchorek, Hanuš Bartoň, Ivan Kurz, Arnošt Parsch a Vít Zouhar.

Závěrečné hodnocení poroty se konalo dne 13.12. 2008 na HAMU v Praze. Členové poroty zdůraznili na svém zasedání mimořádný význam soutěže Generace v celostátním měřítku. Při příležitosti blížícího se jubilejního
35. ročníku připomněli, že naprostá většina laureátů soutěže se v průběhu uplynulých let postupně zařadila mezi přední reprezentanty hudební kultury v České republice.

Soutěže 34. ročníku se zúčastnilo sedmnáct autorů se dvaceti dvěma skladbami. Soutěžilo se ve třech věkových kategoriích:


 • v první kategorii byli skladatelé od 25 do 30 let

 • ve druhé kategorii skladatelé od 20 do 25 let

 • ve třetí kategorii do 20 let.


Soutěž měla tradičně velmi dobrou úroveň. Vzhledem k tomu, že se soutěže účastní převážně studenti vysokých hudebních škol a konzervatoří, lze konstatovat, že prestiž soutěže roste. Velmi pozoruhodná byla také vyrovnanost a vysoká úroveň předložených skladeb nejmladších soutěžících ve třetí kategorii. Všechny přihlášené skladby splňovaly podmínky soutěže. Přínosem bylo, podobně jako v loňském roce, že skladby zasahovaly do širokého spektra instrumentálních i vokálních žánrů. Porota doporučila, aby oceněné skladby byly nabídnuty k realizaci (ČRo, AHUV, TC Ostrava - Hudební současnost, Janáčkův máj  ad.).

Porota konstatuje, že organizační zajištění a příprava soutěže bylo vynikající. Stejně jako v minulých letech proběhla diskuse o přihlášených skladbách a poté bylo rozhodováno na základě pětadvaceti bodové stupnice, přičemž konečný výsledek byl průměrován počtem porotců. Aby se zabránilo případným námitkám podjatosti porotců, hlasování se v konkrétních případech nezúčastnili ti porotci, u nichž by mohl nastat konflikt zájmů.

Výsledky soutěže

I. kategorie
1. cena: nebyla udělena
2. cena: Jiří Groulík: Waiting Game
3. cena: nebyla udělena
Čestné uznání: Vojtěch Dlask: Cuartas moradas

II. kategorie
1. cena: Martin Wiesner: V cukrárně
2. cena: Lenka Štůralová: Co sežralokal velrybloud, pro mezzosoprán, tenor, flétnu a violoncello
3. cena:  nebyla udělena
Čestné uznání: Martin Šivák: Smyčcový kvartet
Čestné uznání: Jan Novobilský: Prořezávání révy, dvě písně pro soprán, flétnu, hoboj, housle a violoncello na texty Jana Skácela
Čestné uznání: Lenka Sarah Žalčíková: Písně dcery Siónské pro mezzosoprán a klavír na biblické a vlastní texty
Čestné uznání: Adam Pobořil: 2 kusy pro housle a klavír

III. kategorie
1. cena: Darina Bromková: Sonáta pro klavír
2. cena: Jiří Najvar: Cesta do zoo
3. cena: Tereza Bulisová: Podzimní črta
Čestné uznání pro nejmladší účastnici soutěže: Soňa Vetchá: Zimní sonáta
Porota se shodla na jedinečnosti soutěže, jejím velkém společenském významu a proto doporučuje všem pořadatelům a organizátorům, aby bylo v její realizaci pokračováno.


1. Podmínky skladatelské soutěže GENERACE 2008


Soutěž se uskuteční ve třech kategoriích:
I.
kategorie je určena mladým skladatelům ČR, kteří k datu uzávěrky, tj. k 31. říjnu 2008 nedovršili 30 let.
II.
kategorie je určena mladým skladatelům ČR, kteří k datu uzávěrky, tj. k 31. říjnu 2008 nedovršili 25 let.
III.
kategorie je určena mladým skladatelům ČR, kteří k datu uzávěrky, tj. k 31. říjnu 2008 nedovršili 20 let.

 • Ve všech kategoriích se jedná o skladby pro sólové nástroje bez doprovodu nebo s doprovodem jednoho nástroje (klavír, varhany, kytara apod.) nebo nástroje symfonického orchestru

 • skladby pro malé komorní soubory od dvou do jedenácti nástrojů (flétna, hoboj, klarinet, fagot, lesní roh, trubka, pozoun, tuba, housle, viola, violoncello, kontrabas, klavír, kytara, harfa, apod.) v různých kombinacích

 • skladby pro ustálená nástrojová obsazení – dua, tria, kvarteta, kvinteta, komorní orchestr a komorní sbor

 • Doba trvání skladby nesmí přesáhnout 20 minut.

 • Do soutěže mohou být přijaty skladby neprovedené a v jiných soutěžích neodměněné.

 • Soutěž je neanonymní. Partitury musí být napsány v náležité úpravě v 5 kopiích. Doporučuje se přiložit orientační zvukový snímek: např. ze školní neveřejné produkce, demo snímek vytvořený na PC, vlastní neveřejná interpretace na hudebním nástroji apod.

 • Partitury nebudou po vyhodnocení soutěže autorům vráceny.

 • Soutěžní práce vyhodnotí odborná porota.

 • Porota má právo některou z cen neudělit, rozdělit, nebo upravit.

 • Do soutěže mohou být přijaty nejvýše dvě skladby od jednoho autora.

 • Ceny soutěže:


I. kategorie  
1. cena  8 000,- Kč
2. cena  6 000,- Kč
3.cena   4 000,- Kč
  
II. kategorie
1. cena  6 000,- Kč
2. cena  4 000,- Kč
3. cena  3 000,- Kč

III. kategorie
1. cena  4 000,- Kč
2. cena  3 000,- Kč
3. cena  2 000,- Kč

 • Uzávěrka soutěže je 31. října 2008. Rozhoduje razítko odeslání.

 • Vyhodnocení soutěže je terminováno do konce roku 2008.

 • Vítězné skladby budou nabídnuty k uvedení na některém z koncertů festivalu Janáčkův máj Ostrava nebo skladatelské přehlídky Hudební   současnost TC Ostrava. Zvukové snímky z koncertů budou nabídnuty k využití v programech Českého rozhlasu Ostrava.

       
POZOR!
Každý autor, přihlašující se do této soutěže, je povinen přiložit
k přihlašované skladbě také svá přesná osobní data: datum narození (celé) a přesnou adresu bydliště.


Na pokrytí výdajů spojených s celkovou organizací soutěže bude vyžadováno zápisné ve výši 300,-Kč. Kopii potvrzení o zaplacení zápisného přiložte k soutěžním skladbám.

č.ú: 1644417359/0800

Soutěžní skladby s označením „Generace 2008“ zasílejte na adresu:
    
Občanské sdružení – TC Ostrava
Janáčkova konzervatoř v Ostravě
Českobratrská 40
729 62 Moravská Ostrava

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky